cv | P-Art :

Personalia

Mr. Peter C. van der Jagt

Woonplaats Breda
Geboortejaar 1957

Opleidingen

2005-2006Masterclass Lokaal Leiderschap voor gemeentesecretarissen (SIOO)
2003Competentie management (Interselect)
2003Gespreksvaardigheden (Interselect)
1998-1999Management ontwikkelingstraject (KPMG)
1997Business Process Reengineering (Nijenrode)
1995-1996Management leergang Middelgrote Gemeenten (Publiek Domein)
1981-1983Bestuurswetenschappen t/m DII (Rijksuniversiteit Leiden)
1975-1982Nederlands Recht, afgestudeerd in staatsrecht (Erasmus Universiteit Rotterdam)


Werkervaring interimmanager

vanuit P-ART Consult

2008/2009Interimmanager Gebiedsgericht Werken/Stadsdeelteams gemeente Eindhoven

 • afdelingsleiding
 • doorvoeren reorganisatie: ontvlechting en invlechting taken, werkprocessen, medewerkers i.v.m. overdracht deel sector naar andere sector
 • ontwerpen en doorvoeren ontwikkelingsplan 2009 i.v.m. wijzigingen taken en focus medewerkers en management
 • ontwikkelen en leiden workshops
 • klankbord/coach management bij het ontwikkelen en doorvoeren van verander- en ontwikkelstrategie
2008/2009Projectadviseur reorganisatie sector Stedelijk Beheer gemeente Eindhoven

 • ontwikkelen en opstellen ontwikkelingsplan andere wijze van werken
 • bevorderen draagvlak en invoeren veranderingen
 • ontwikkelen en leiden workshops
 • verdere professionalisering managementteam (externe orientatie, resultaat gerichtheid, integraal werken)
 • coachen en begeleiden sectorhoofd bij het ontwikkelen en doorvoeren van verander- en ontwikkelstrategie
2008Waarnemend kwartiermaker sector Stedelijk Beheer gemeente Eindhoven

 • in kader reorganisatie "Eindhoven 1 Organisatie" inrichting nieuwe sector Stedelijk Beheer (nieuwe positionering, visie, taken, structuur, werkprocessen, formatie)
 • kwartiermaken voor afdeling Gebiedsbeheer
2007Interimmanager Gebiedsgericht Werken/Stadsdeelteams gemeente Eindhoven

 • overbruggingsmanagement, crisismanagement en verandermanagement
 • zorggedragen dat in onrustige context de werkzaamheden door de sector vervuld werden en tevens voor doorontwikkeling van de sector: herorientatie op positie en rol in wijkgerichte aanpak, vertaling in de werkpraktijk en herinrichting sector/teams

Werkervaring organisatieadviseur

naast vaste functies tot 1997

 
 • Adviseur over bedrijfsmatige en bestuurlijke aangelegenheden diverse instellingen gemeente Tiel, het dorp Arnhem, Stichting Vroege Opsporing Kankeronderzoek
 • Secretaris Nederlandse Vereniging voor Sociaal Beleid i.o.
 • Cursus map Bestuurlijke Vernieuwing Lokale Overheid
 • Programma-adviseur symposium over verzelfstandigen
 • Adviseur verzelfstandiging afvalverwerkingstaken Regio Arnhem

Werkervaring vaste functies

                

2001 - 2006Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Werkendam :
 • eindverantwoordelijke gehele organisatie
 • WOR-bestuurder naar de Ondernemingsraad
 • adviseur bestuursorganen
 • leiding afdeling Personeel en Organisatie
 • fungerend raadsgriffier in beginperiode dualisme
 • invoering/invulling dualisme
 • HRM:
  • ontwikkeling en invoeringcompetentiemanagement in alle geledingen (incl. instrumenten, vaardighedentraining, draagvlak)
  • coachend leiderschap in de organisatie (verhoging resultaat- gerichtheid en mensgerichtheid)
 • organisatieontwikkeling:
  • herpositionering stafdisciplines
  • competentiemanagement in alle geledingen (incl. instrumenten, vaardighedentraining, draagvlak)
  • coachend leiderschap in de organisatie (verhoging resultaatgerichtheid en mensgerichtheid)
  • invulling integraal management en lijn-stafverantwoordelijkheden
  • verhoging kwaliteitszorg (dienstverlening en klantgerichtheid)
  • bezuinigingsoperatie
  • uitbesteding buitendienst
  • nieuwbouw gemeentehuis incl. flexibel kantoorconcept, nieuwe werkwijzen, werkafspraken, frontoffice
  • externe samenwerkingsverbanden
  • strategische visie
2000 - 2001Integrale waarneming gemeentesecretaris/algemeen directeur tevens hoofd Bestuursdienst Werkendam
1997 - 2000Hoofd Bestuursdienst gemeente Werkendam :
 • alle middelenfuncties incl. Financien, P&O, I&A, Communicatie, Bestuursondersteuning
 • adviseur college- en raadsleden
 • mede-vormgeven aan organisatieontwikkelingstraject voor de nieuw heringedeelde gemeente (4 jaar gericht werken aan cultuur/ mensen/werkprocessen/instrumenten)
 • verbeteren bedrijfsvoering, planning&control-cyclus
 • ontwikkelen en implementatie jaarplannen en afdelingsplannen
 • verbeteren concern-functies en ondersteunende functies
1991 - 1997Hoofd Bestuur- en beleidscoordinatie en assistent gem.secr.Rheden  :
 • algemene bestuurlijke zaken, juridische zaken, veiligheid, kabinet
 • coordineren en integreren beleid/afstemming bestuur
 • projectleider jaarplannen en BBI
 • coordinatie bedrijfsvoering Bestuursdienst
 • projectleider ontwikkelen en uitvoering instrument bedrijfsdoorlichting
 • adviseur verzelfstandiging afvalinzameling (met Arnhem)
 • adviseur verzelfstandiging afvalverwerking regio Arnhem
 • inleidingen BBI-dag 1997 over organisatiedoorlichting en over jaarplannen
1988- 1991Assistent gemeentesecretaris en beleidscoordinator gemeente Rheden
 • rechtstreekse advisering en inhoudelijke invulling taken gem.secr.
 • afstemming tussen onderdelen organisatie en met college en raad t.a.v. welzijn, volkshuisvesting, recreatie en toerisme, economische aangelegenheden, algemene bestuurlijke aangelegenheden, financien
1987- 1988Beleidsmedewerker algemene en bestuurlijke aangelegenheden Rheden
 • specifiek project = lid begeleidingsgroep reorganisatie van secretarie naar sectorenmodel
1984- 1987Medewerker ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rheden
 • specifiek project = ontwikkelen Leefmilieuverordening
1984Medewerker algemene zaken gemeente Middelburg
1982- 1983Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
 • promotieonderzoek reorganisatieprocessen

Huidige nevenfunctie

Voorzitter Stichting Kasteel Dussen

Persoonskenmerken

Houdt voortdurend de doelen in het vizier. Is flexibel en vasthoudend. Weet goed hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
Is energiek, betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en uiterst integer en discreet.
Is een "bouwer", pionier en strateeg en analyticus die besluiten neemt op basis van feiten. Legt snel causale verbanden, heeft een goed inlevingsvermogen, kan goed luisteren met behoud van eigen inbreng. Heeft goed zicht op mensen en hun gevoelens en beweegredenen.
Heeft het vermogen om mensen en een organisatie in beweging te brengen.
Heeft intuïtie voor politiek/bestuurlijke processen en inzicht in organisaties en hun mogelijkheden.

Management drives:

 • 1e drijfveer = oranje
 • resultaten halen/vooruitgang boeken/uitdagingen aangaan/efficiency creëren
 • 2e / 3e drijfveer = geel en groen analyseren/strategie formuleren/conceptualiseren/innoveren/inspireren mensen verbinden/contacten leggen/communiceren/draagvlak creëren

Vanuit de ambitie om doelen te halen zoekt hij daartoe het beste idee en zoekt daarbij medestanders om draagvlak te krijgen voor de gewenste verandering.